Algemene verhuurvoorwaarden

Art. 1 Definities Verhuurder:
GrowingArt te Poeldijk, de gebruiker van deze voorwaarden; Huurder: iedere (potentiële) klant van de verhuurder; Partijen: de huurder, de verhuurder en enige derde partijen die vermeld staan in de overeenkomst; Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging door de verhuurder van een bestelling, dan wel de aanvaarding door de huurder van de niet herroepen offerte van de verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur of bezorging bon; Gehuurde: enige door de huurder gehuurde zaken, waaronder door de huurder in bezit zijnde promotionele goederen.

Art. 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van de verhuurder en op iedere overeenkomst tussen partijen, behoudens en voorzover door de verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van de door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden, behoudens nadrukkelijk anders overeengekomen is, boven enige inkoopvoorwaarden van een huurder.

Art. 3 Offertes
De door de verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij de verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. De verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen na aanvaarding van deze offerte door de huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

Art. 4 Huurprijs
4.1. Alle door de verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, transport, en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt slechts en alleen over de overeengekomen huurperiode.
4.2. Voor het bezorgen van zaken worden transportkosten in rekening gebracht. GrowingArt rekent hiervoor ca. € 0,49 per gereden kilometer van de Cubalaan te Poeldijk naar de door de huurder opgegeven aflever adres voor bezorging als mede retour halen.
4.3. Voor op- en afbouw wordt € 8,- per handeling per kwartier in rekening gebracht met een minimum één kwartier per handeling.

Art. 5 Uitvoering
5.1. Indien het specifiek gehuurde voor wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, is de verhuurder gerechtigd tot terbeschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke zaken. Dit levert geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.
5.2. De huurder dient servies, bestek, glaswerk en keukenmaterialen afgewassen en schoon te retourneren, bij gebreke waarvan de verhuurder een afwastoeslag in rekening zal brengen.

Art. 6 Annulering
Afhankelijk van de hoogte van het bedrag van het gehuurde is de verhuurder gerechtigd, indien de huurder de overeenkomst annuleert, annuleringskosten in rekening te brengen bij de huurder.

De annuleringskosten worden op basis van onderstaande tabel berekend:
Hoogte van het gehuurde
Werkdagen tot bestelling
tot € 1000 € 1000 - € 5000 Boven € 5000
Dezelfde dag 100% 100% 100%
Tot 1 dag 75% 90% 95%
1 - 5 dagen 50% 75% 85%
5 - 10 dagen 25% 50% 60%
10 - 25 dagen 0% 25% 35%
25 - 45 dagen 0% 0% 10%
45+ dagen 0% 0% 0%

 

Art. 7 Borg/Aanbetaling
De verhuurder kan een borgstelling/aanbetaling van de huurder eisen, deze borgstelling/aanbetaling is de huurder aan de verhuurder verschuldigd. De borgstelling/aanbetaling zal, indien van toepassing, worden verrekend met kosten die voortvloeien uit de verplichtingen van artikelen 5.2, 9.2 en 10.1 van deze voorwaarden.

Art. 8 Reclames
Het gehuurde wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. De huurder dient op het moment van terbeschikkingstelling van het gehuurde te onderzoeken of het gehuurde beantwoordt aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd telefonisch en direct daarna schriftelijk aan de verhuurder te berichten. Vanaf het moment van het daadwerkelijk in gebruik nemen van het gehuurde vervalt het recht tot reclameren. Buiten de reclametermijn van 3 uur kan de verhuurder niet garanderen dat dezelfde dag eventuele gebreken verholpen zullen worden.

Art. 9 Aansprakelijkheid
9.1. De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs van het gehuurde. Aansprakelijkheid voor gevolgschade aan mens, dier en materieel wordt nadrukkelijk uitgesloten.
9.2. Vanaf het moment van de terbeschikkingstelling van het gehuurde, waaronder emballage, is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van het gehuurde door welke oorzaak dan ook en is hij/zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden.
9.3. Indien de verhuurder het transport van de goederen verzorgt, dan geschiedt dit voor rekening en risico van de huurder, ook indien de goederen door de verhuurder op locatie bij de huurder zijn opgehaald. Zolang de goederen niet in goede staat in het magazijn zijn geretourneerd, blijft huurder te allen tijde aansprakelijk voor de goederen. De huurder dient er bovendient op toe te zien dat de goederen niet onbeheerd achtergelaten worden.
9.4. Controle op schade, reinheid en telling van de goederen vindt om praktische redenen plaats direct na aankomst in het magazijn van verhuurder door de verhuurder. De huurder kan daar desgewenst bij aanwezig zijn, zodat zij één en ander kan controleren. De uitkomst van de controle en telling is voor alle partijen bindend.
9.5. Indien bij de terbeschikkingstelling op verzoek van de huurder het gehuurde op een andere plek dan opgegeven tijdens het tot stand komen van de offerte ter beschikking moet worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van de huurder.
9.6. De huurder is verplicht verhuurder te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen, welke door verhuurder mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op de verhuurder ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor de verhuurder niet aansprakelijk is.
9.7. Schade aan niet levend gehuurde goed komt geheel voor rekening van de huurder. De hoogte van de schade wordt vastgesteld in het magazijn van verhuurder. Gelet op de aard van de werkzaamheden van de verhuurder zal schade aan het gehuurde direct verholpen worden. Indien de reparatiekosten de waarde van het gehuurde overstijgt zal het gehuurde vervangen worden. De nieuwwaarde zal in dat geval aan de huurder doorbelast worden.
9.8 Bij schade aan gehuurde levend goed (inclusief pot/vaas) zal 15 x de huurwaarde conform de geleverde offerte in rekening worden gebracht aan de huurder.
9.9 Bij schade aan gehuurde materiaal (inclusief pot/vaas) welke begroeid is met levend goed zal 25 x de huurwaarde conform de geleverde offerte in rekening worden gebracht aan de huurder.

Art. 10 Betaling en verzuim
10.1. Betaling van het gehuurde dient bij voorschot voldaan te zijn. De verhuurder kan, afwijkend hierop, een andere wijze van betaling met de huurder overeenkomen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van het gehuurde, waaronder emballage, dient contant te geschieden bij het retourneren van het gehuurde, voor zover de op grond van artikel 8 te betalen borgstelling niet toereikend is. Ontvangt de huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling giraal geschieden. De beslissing om giraal te laten betalen is voorbehouden aan de verhuurder. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
10.2. Na het verstrijken van de betalingstermijn (28 dagen na factuurdatum) is de huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van de verhuurder op de huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft de verhuurder het recht de uitvoering van enige lopende of toekomstige overeenkomsten op te schorten, totdat de huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
10.3. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surséance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) huurder zijn de verplichtingen van de huurder onmiddellijk opeisbaar.
10.4. Zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan. Alle kosten van de verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de huurder. In dat geval is de huurder een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00. Indien de verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
10.5. Door de huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door de huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.
10.6. De verhuurder kan een kredietbeperking in het factuurbedrag opnemen. Na het verstrijken van de termijn die betrekking heeft op de kredietbeperking, wordt bij de huurder het opgenomen bedrag aan kredietbeperking extra in rekening gebracht.

Art. 11 Overmacht
11.1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertragingen, geen of onvolledige aflevering door (andere) huurders van de verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van de benodigde gehuurde zaken voor de nakoming van de overeenkomst door de verhuurder.
11.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
11.3. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

Art. 12 Ontbinding
De verhuurder heeft het recht de overeenkomst met de huurder onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien: - de huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens de verhuurder voldoet of aangeeft niet daaraan te kunnen gaan voldoen; - na sluiting van de overeenkomst aan de verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden, de verhuurder goede grond geven te vrezen dat de huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Art. 13 Nietigheid
Indien een artikel in strijd blijkt te zijn met de wet vervalt alleen deze artikel en blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige nog in kracht. Art. 14 Geschillen en rechtsverhouding De rechtsverhouding tussen de huurder en de verhuurder is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van eventuele geschillen tussen de huurder en de verhuurder kennis te nemen.